What is love?

“What is love?” asks one of my clients. She was miserable when she came to me. “I have been looking for Mr. Right for so long!”


“Why?” I enquire. “I want to feel love again! I have only been in love once. It is a wonderful feeling! Everything suddenly brought me joy, everything was going well for me, I felt successful, it was as if I were in a different world!”


“You know, love is a state of harmony,” I start to explain slowly “Your ex-partner gave you the energy you needed to balance your energetic system. That is why you felt so blessed when you were in love with him. It is marvellous that you have experienced such a state! The problems begin when, after some time, you find out that your partner actually does not have this energy. You just thought he had it. You were blinded by the energy field of the relationship you and your partner created together. Wasn’t that the case?”


“Yes,” she nodded, with a sad look in her eyes. She asked: “Do I seek a partner just to make my energies complete using his? To feel internally fulfilled, once again? And is that the right method? Shouldn’t I be in a harmonious state first, and then look for a partner?”


“You’re asking me too many questions,” I smile. “Whoever can answer all of them will surely win a Nobel Prize!” It’s life. Someone will find a partner with the opposite dependency; they will complete each other’s energy fields and they will live in harmony until death does them apart. Other people can become harmonious by themselves. They will find a partner similar to them and they will also lead a harmonious life together. Someone will give up the search. They will stop looking for a partner. They will fill in the energies missing from their personal field using the energies of their friends and acquaintances. Some will fill them in with the field of their business or profession. And some will fill in the energies they lack with the energies of their pets. The world is a diverse place.”


My client nods and adds: “Is it up to me then, which way I choose?”


“Yes, exactly,” I answer and continue: “Don’t look for answers in the outside world. To choose the “right” path, you need to first know yourself well. Your inner self. Your energies that influence you. Your inner voices that speak to you. Only then will you be able to find a direction which you should pursue.”


------

„Co je láska?“ ptá se mě klientka. Přišla ke mně velmi smutná: „Už dlouho hledám toho pravého!“ „Proč?“ ptám se. „Chci opět cítit lásku! Zažila jsem jí jen jednou. Je to úžasný pocit! Najednou mě všechno bavilo, všechno se mi dařilo, cítila jsem se úspěšná, byla jsem jak v jiném světě!“


„Víte, láska je stav harmonie,“ začínám ji pomalu vysvětlovat. „Váš bývalý partner Vám dodal tu energií, kterou jste potřebovala k vyvážení svého energetického systému. Proto, když jste byla zamilovaná, tak jste se cítila tak blaženě. Je skvělé, že jste zažila takový stav! Potíže nastávají, když po čase zjistíte, že Váš partner vlastně tu energií nemá. Vy jste si to jen myslela! Byla jste zaslepena „polem“ vztahu, které jste se svým partnerem společně vytvořili. Bylo to tak?“ „Ano,“ smutně přikývla.


A ptala se: „Hledám tedy partnera proto, abych s jeho energiemi doplnila ty své? Abych opět cítila stav svého vnitřního naplnění? A je to vlastně správný postup? Nemám být nejprve v harmonickém stavu a pak si teprve hledat partnera?“


„Kladete mi moc otázek najednou“, usmívám se. „Ten, kdo na tyto otázky odpoví, jistě získá Nobelovu cenu! Je to život. Někdo najde opačně závislého partnera, doplní si spolu navzájem svá energetická pole, a žijí spolu v souladu až do smrti. Někdo se rozvine tak, že je harmonický sám o sobě. Najde si podobně samostatného partnera a žijí spolu v souladu až do smrti. Někdo to vzdá. Nehledá partnera. Chybějící energie svého osobního pole si doplní energiemi přátel a známých. Někdo si je doplní energiemi svého podnikání či své profese. A někdo si své chybějící energie doplní energiemi domácího zvířete. Svět je pestrý.“


Má klientka přikyvuje a doplňuje: „Je tedy na mě, jakou cestu si zvolím?“ „Ano, je to tak,“ odpovídám. A pokračuji: „Nehledejte odpovědi ve vnějším světě. Abyste si zvolila svou „správnou“ cestu, je třeba, abyste dobře znala sama sebe. Své nitro. Své energie, které Vás ovlivňují. Své vnitřní hlasy, které k Vám promlouvají. Pak v sobě naleznete směr, kudy jít dál...“Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now