top of page

Faraon Achnaton

Mír na celém světě chce každý rozumně uvažující člověk. Spory ať si mocní tohoto světa řeší mezi sebou sami, nejlépe nenásilnou komunikací. Naprostá většina panovníků vždy podléhala a i dnes podléhá tlakům vyšších mocí a válku aktivně podporují. V historií je jen málo výjimek. Jednou z nich byl egyptský faraon Achnaton, který vládl přibližně v letech 1353–1336 př. Kr.. My dnes spíše známe jeho manželku Nefertiti a jeho syna, Tutanchamona...

 

Z poznatků o způsobu Achnatonovy vlády vyplývá, že byl nejspíše vysoký zasvěcenec, tzn., že v něm působila duchovní bytost, která mu propůjčovala mimořádné vlastnosti a schopnosti. Achnatonovo vizionářství i jeho posvátné prorocké texty ohromily nejednoho křesťanského učence, který se nechal tímto obdobím egyptských dějin inspirovat...

 

Doba jeho vládnutí byla věkem osvícení. Zřejmě nejlepším příkladem Achnatonovy nekompromisní věrnosti vlastním principům je jeho odhodlaný odpor vůči válce. Vyznával humánní politiku a spíše než o válečné výboje usiloval o mírové smlouvy. Znám je jeho smělý postoj proti zákonu násilí, který již od počátku času až do dnešních dnů vládne světu. Na jeho učení o nenásilí navázal o 1300 let později Ježíš a o dalších 1900 let později Mahátma Gándhí…

 

Achnatonův život slouží coby příklad archetypu "člověka mimo čas". Co hlásil a konal bylo revoluční. Podle Achnatonova učení je božím zákonem láska. Což naprosto nenavazovalo na náboženské způsoby, které se praktikovaly před ním. A po něm všichni faraoni velmi důsledně ničili jakékoliv známky toho, že kdy vůbec žil...

 

Achnaton chtěl probudit lidi do cítění Vyšší skutečnosti skrze racionální uctívání energie létajícího slunečního disku. Přičemž co bylo tím vznášejícím se slunečním diskem je dodnes předmětem mnoha dohadů. Mnoho dohadů panuje i o velmi nevšedním vzhledu Achnatona. Ti odvážnější mluví o jeho mimozemském původu...

 

Mnoho egyptologů se dnes domnívá, že Achnaton byl donucen odstoupit, po čemž z Egypta utekl se svými věrnými následovníky pod jménem Mojžíš. Dnes je již nepopiratelné, že kabala, židovská mystika, má kořeny v mystice egyptské, ze které vychází. Ve své podstatě je kabala učením o psycho-energetické podstatě člověka a jeho místě v holograficky upořádaném vesmíru. Její nauka o hierarchii světů zcela odpovídá staroegyptskému hermetismu...

 

Můžeme se tedy domnívat, že kabala byla předmětem Knih Mojžíšových, které byly původně napsány staroegyptsky. Jejich autorem mohl být s největší pravděpodobností sám Achnaton, který měl ve svém dvacetipětiletém sinajském vyhnanství dost času na to, aby vše, co znal, zapsal…

 

Mnoho lidí jej dnes považuje za jednoho z nejvíce revolučních inovátorů na světě. Dodnes neexistuje žádný novodobý ani starověký národ, který by se vážně snažil nastolit skutečný světový mír, který byl Achnatonovým nejdražším snem…Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page