Skills of Enterprise Architect

Skills of Enterprise Architect


With the increasing complexity of the corporate environment, there is a need for someone in the company who has an overview of the functioning of the entire system. The enterprise architect is co-responsible for fulfill the corporate strategy by creating an environment that supports the collaboration of systems, data, networks, machines, people, finances and other corporate resources and assets.


What are the most important skills a good Enterprise Architect should have?


- Professional skills: Visualize information; Knowledge of process management; Fast processing and evaluation of a large number of different pieces of information and context and more


- Relationship to company: Feel and perceive the current and future needs of the company; Ability to design procedures leading to increasing the competitiveness of the company; Creating a corporate environment ensuring the growth and stability of the company and more


- Relationship to other people: Appropriately lead people to fulfill corporate goals through the chosen strategy; Listening; Respect for other opinions; Inspire and motivate; Defend your opinion; Sincerity and openness and more


- Relationship to yourself: Self-organization; Overview and overview; Strategic thinking; Communicate and present well; Imagination; Be interested and learn about new procedures and more


----------------------


Schopnosti Podnikového architekta


Se vzrůstající složitostí firemního prostředí vyvstává potřeba, aby ve společnosti byl někdo, kdo má přehled o fungování celého systému. Podnikový architekt je spolu-odpovědný za naplňování firemní strategie pomocí vytváření prostředí podporující spolupráci systémů, dat, sítí, strojů, lidí, financí a dalších firemních zdrojů a prostředků.


Jaké nejdůležitější schopnosti by měl dobrý Podnikový architekt mít?


- Profesní dovednosti: Vizualizovat informace; Znalost procesního řízení; Rychlé zpracování a vyhodnocování velkého počtu různých informací a souvislostí další


- Vztah k firmě: Cítit a vnímat aktuální i budoucí potřeby firmy; Schopnost navrhovat postupy vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti firmy; Vytváření firemního prostředí zajišťujícího růst a stabilitu společnosti a další


- Vztah k druhým lidem: Vhodně vést lidi k naplňování firemních cílů pomocí zvolené strategie; Naslouchání; Respekt k jiným názorům; Inspirovat a motivovat; Obhájit si svůj názor; Upřímnost a otevřenost a další


- Vztah k sobě: Sebe-organizovanost; Nadhled a přehled; Strategické myšlení; Dobře komunikovat a prezentovat; Představivost; Zajímat se a učit se o nové postupy a dalšíFeatured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square