top of page

VNITŘNÍ Super-personální pole

Dřívější taktikou Egregorů (na nás parazitujících energo-informačních polí) bylo vytvářet VNĚJŠÍ „Super pole“, ve kterých byl Člověk „vysáván“ o své energie (firemní prostředí, státní byrokracie a další). Zda se, že se nyní Egregory (prostřednictvím vybraných lidských jedinců/ "politiků" a "vědců") snaží budovat uvnitř každého Člověka VNITŘNÍ „Super pole“.


Toto VNITŘNÍ "Super pole" poté převezme naše „vnitřní vedení“, které k nám původně "přicházelo" z "vyšších dimenzí" - z „Trans-personálního“ pole. Ovládáni a „vysáváni“ o své energie tak budeme už v našich vnitřních prostorách (v našich „Sub-personálních polích“ a v „Personálních polích“).


Ochrana proto tomu byla vytvářet VNĚJŠÍ „Super-personální pole. Tedy jakési ochranné energetické obaly spřátelené skupiny lidí kolem sebe (například: Rodina ICA). Nyní je potřeba, aby si každý v sobě začal budovat i ochranné VNITŘNÍ „Super-personální pole“. Jak? To je zatím předmětem mého výzkumu. Průběžné výstupy mých výzkumů v oblasti energo-informačních polí můžete sledovat na mém blogu zde: www.ica-centrum.eu 

Více informací o energo-informačních polích Člověka naleznete například v časopisu: Eniologie člověka č.38, ve kterém jsem spolu s Erika Hájková publikovali článek s názvem: Rozvoj Člověka v kolektivních polích. www.eniologiecloveka.cz 

---------------------

Slovník pojmů:

--------------------

Sub-personální pole Člověka jsou jemno-hmotná pole (individuální a kolektivní), ze kterých se také skládá personální pole Člověka. Příklady sub-polí Člověka: Kolektivní pole bakterií, hub, virů, kvasinek, prvoků, plísní a dalších organismů, které v prostředí lidského těla žijí. Individuální pole: vyzařování jednotlivých chemických látek a sloučenin, z nichž se naše tělo skládá, frekvence orgánů a jejich fyziologických a energetických funkcí (například tak, jak je studuje tradiční orientální medicína).

---------------

Personální pole Člověka je jemno-hmotné pole, jenž formuje naše individuální vědomí a na něž má toto vědomí vliv (zčásti o tomto vlivu ovšem neví). Je to „projekční prostor“, „divadlo“, v němž naše vědomí prožívá zkušenost tohoto světa. Jeho obsahem jsou odrazy různých archetypů z trans-personálních polí, energetické působení persón ze super-polí, i vlivy sub-polí.

---------------

Super-personální pole jsou jemno-hmotná pole, tvořená několika personálními poli. Super-personálním polím může být vědomý člověk za určitých okolností rovnocenným partnerem. Pokud člověk prožívá život nevědomě, má sklony si charakteristiky (vektory) pole promítat do dalších osob v poli. (Například pokud potřebuje prožívat „nedostatek“, bude kolem sebe mít „lakomce“, pokud ponížení, „tyrany“ a podobně – v poli vždy nějaká osoba přijme danou roli.) Příklady super-personálních polí: Partnerský vztah, Rodina, Zájmová komunita a další.

-----------------

Super-pole jsou jemno-hmotná pole, kterým Člověk není rovnocenným partnerem. Super-pole může organicky vyrůst ze super-personálního pole, které získá tolik energie, že ji nadále osoba či osoby, jež pole vytvořily, nemohou kontrolovat a pole „žije vlastním životem“, přičemž toto pole obsadil tzv. Egregor (vysvětlení tohoto pojmu viz níže). Proto je důležité, aby zakladatel jakéhokoli pole rozvíjel své vědomí minimálně stejnou rychlostí, s jakou roste jeho super-personální pole.

----------------

Trans-personální pole je jemno-hmotné pole, na které jsou lidé přirozeně napojení, přičemž toto napojení vnímají pouze někteří. Lidské vědomí je přirozenou součástí trans-personálního pole. Definičním znakem trans-personálního pole a pohybu v jeho rovině je svobodný, harmonický a plynulý vývoj (stav flow), zažívání synchronicit, mystických zážitků, stavů rozšířeného vědomí a dalších podobných jevů.

-----------------

Kolektivní pole jsou všechna výše uvedená pole mimo personálního pole Člověka. Jsou to tedy: sub-personální pole Člověka; super-personální pole; super-pole a trans-personální pole.

------------------

Egregor je nefyzická vědomá bytost člověku dosud neznámého druhu. Egregory (někdy také egregoři) využívají pro své fungování v našem světě lidskou psychickou i fyzickou energii, obsaženou v super-personálních polích. Mohou v tomto poli organicky „vzniknout“ při nekontrolovaném nárůstu energie super-pole, nebo se mohou k existujícímu poli přidat zvenčí. Egregor ovlivňuje mysl a chování jednotlivých osob v daném poli. Vůle egregoru může být velmi silná a jeho vliv nelze vždy jednoduše postřehnout. Proto je důležité, abychom si byli neustále vědomi toho, zda to, co děláme a jak myslíme je pro naše dobro a pro dobro všech lidí kolem, zda je to opravdu „naše“.
Σχόλια


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page