top of page

Konstruktivní program Mahátma Gándhího

Leadeři významných kolektivních polí se mohou, pro vedení svých společenství, inspirovat i Konstruktivním programem, který sepsal v roce 1941 Mahátma Gándhí pro svou budoucí svobodnou Indií.


Gándhí vycházel z hinduistického pohledu na svět. Základním principem vesmíru zde není systém vzájemně výhodných smluv, ale vzájemně poskytovaných darů. Pro život člověka je určující, že se rodí do určitého místního společenství. To mu nabídne síť podpůrných vztahů a institucí, zvyků a hodnot, které mu umožní přežívat a vzkvétat. Lidský svět je propojen se svým přírodním zázemím, které vytvářelo specifika komunity a které jí poskytuje podporu. Komunita a příroda, do níž je vsazena, společně tvoří základ lidské existence.


Podle Gándhího nenásilná společenská změna vyžaduje vybudování nové společnosti ve skořápce té staré. Nenásilí pro Gándhího bylo víc než jen technika boje nebo strategie vzdorování. Spíše souvisí se širším směřováním k sociální spravedlnosti, ekonomické soběstačnosti, ekologické harmonií a s hledáním seberealizace každého Člověka.


Konstruktivní program Mahátma Gándhího se zaměřuje na vytváření nápaditějších, spravedlivějších a rovnocennějších komunit založených na: rovnosti, ekonomické soběstačnosti, vzdělávání a environmentálním zaměření.


Obsah Konstruktivního programu Mahátma Gándhího:


I. Vize udržitelnějšího uspořádání světa a nástin strategie k němu vedoucí

II. Formulace jasných cílů

III. Oslovení čtenářů - vysvětlení záměru, účelu, pojmů, struktury a obsahu programu

IV. Analýza témat programu prostřednictvím jednotlivých bodů

V. Závěrečná syntéza jednotlivých bodů programu


Celý text tohoto programu naleznete například zde: www.jmu.edu/gandhicenter/_files/gandhiana-constprog.pdf


Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page