Digitální a Mentální dvojčata člověka

Jako Enterprise Architekt pracuji na vývoji a rozvoji firemních projektů, kde mají systémy (automatizovaná zařízení) své Digitální dvojčata (Simulace systémů v digitálním prostředí). Tyto systémy mají i své Mentální dvojčata (Plány a představy systémů v hlavách projektantů a architektů).


I člověk je velmi složitý systém. Má také svá Digitální dvojčata a Mentální dvojčata?


Technologický a duchovní vývoj člověka by měl být v rovnováze. Ale není. Důsledky vidíme kolem sebe všichni… Zatímco pojem Digitální dvojče člověka je nám poměrně dobře znám, pojem Mentální dvojče člověka dosud moc ne.


Co je to Digitální dvojče? Digitální dvojče člověka používáme skoro všichni. Je to náš avatar na sociálních sítích a v dalších aplikacích digitálního prostředí. Často se o image našich Digitálních dvojčat bojíme více než o svou image v reálném světě. Rozvoji našich Digitálních dvojčat věnujeme denně mnoho hodin své pozornosti a tím i své energie. Náš život se čím dál více odehrává spíše v digitálním než v reálném prostředí…


Co je to Mentální dvojče? Mentální dvojče člověka někteří z nás používáme v dobrém i v tom horším. Známá je technika Wudu - jak lidem vzdáleně škodit. Známá je i technika Reiki - jak lidem vzdáleně pomáhat. V obou případech se využívá technika představy Mentálního dvojčete druhé osoby v mentálním prostoru člověka. Mnozí z nás téměř denně používáme techniku Mentálního dvojčete pro svůj další vývoj. Představujeme si své Mentální dvojče v situacích, ve kterých chceme být. Jako by se daná situace již stala...


I rozvoj technik Mentálního dvojčete jsou v plném proudu. Kromě péče o zdraví se využívají například v oblasti naší výuky. Důležitým nástrojem je mentální projekce/ imaginace. O dalším vývoji v této oblasti Vás rád budu průběžně informovat :-)

------------


Digital and Mental Human Twins


As an Enterprise Architect, I work on the development of corporate projects where systems (automated devices) have their Digital Twin (Simulation of systems in a digital environment). These systems also have their Mental Twin (Plans and ideas of systems in the heads of designers and architects).


Even human is a very complex system. Does he also have his Digital Twin and Mental Twin?


Human's technological and spiritual development should be in balance. But it's not. We all see the consequences of it around us… While we are relatively familiar with the term Digital Twin, we are not very familiar with the term Mental Twin.


What is Digital Twin? Almost all of us use the Digital Twin. It is our avatar on social networks and other digital applications. We are often more concerned about the image of our Digital Twins than about our image in the real world. We devote many hours of our daily attention and our energy to develop our Digital Twins every day. Our life is increasingly taking place in a digital rather than a real environment…


What is a Mental Twin? We use the Mental Twin of human for the better or for the worse. The technique of Wudu is known - how to harm people remotely. Reiki technique is also known - how to help people remotely. In both cases, the technique of imagining the other person's Mental Twin in a human's mental space is used. Many of us use the Mental Twin technique almost daily for our further development. We imagine our Mental Twin in the situations we want to be in. As if the situation had already happened ...


The development of Mental Twin techniques is also in full development. In addition to health care, they are used, for example, in our learning area, too. An important tool is mental projection / imagination. I will be happy to keep you informed about further developments in this area :-)

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square