top of page

Řád a manifest bratrstva Žižkova

Leadeři všech významných kolektivních polí dříve nebo později pochopí, že je potřeba zabránit obětem chaosu a vlivů samozvaných nehmotných entit. Proto je potřeba formulovat jasná pravidla a principy fungování členů skupiny, která je budou před těmito vlivy ochraňovat.


Zajímavou inspirací může být Žižkův vojenský řád - Řád a manifest bratrstva Žižkova. Manifest, který letos slaví výročí 600 let od jeho vzniku! Cílem řádu bylo, mimo jiné, zabránit zbytečným ztrátám jak na vojsku, tak i na zbraních.


Řád je skvěle strukturovaný a obsahuje vše nezbytné! Na začátku tohoto dokumentu je srozumitelně uveden důvod a záměr jeho vzniku.


Následuje výčet všech hejtmanů, šlechticů, zemanů a dalších osob, kteří tento řád vytvořili a zavazují se jej dodržovat. Součástí manifestu jsou i pravidla o mravním životě členů. Což svědčí o vysokém stupni rozvinutosti kolektivního pole husitů.


V řádu je také formulována výzva okolním skupinám s prosbou o spolupráci a vzájemnou pomoc.


V manifestu je patrný významný vliv víry. Tudíž je zde ošetřena, kromě roviny fyzické, i rovina duševní a rovina duchovní všech členů.


V závěru řádu je uvedena vize a smysl bratrstva, včetně napojení se na vyšší pole, vyšší poslání, smysl a účel této skupiny.


Manifest také jasně formuluje sankce za porušení daných pravidel. To dodává řádu závaznost a významnost. Stává se tak funkčním nástrojem pro efektivní využívání zdrojů a pro vysokou produktivitu činností bratrstva.


Vznik tohoto řádu je významným kulturním momentem v dějinách našeho národa! Jeho forma může být inspirací pro mnohé současné leadery, jak vhodně, efektivně a produktivně vést skupinu lidí kultivovaným, bdělým a vědomím způsobem.


Celé znění Řádu a manifestu bratrstva Žižkova si můžete přečíst například zde: https://is.muni.cz/el/1422/jaro2015/MP201Zk/um/web/doc/novovek/Zizkuv_vojensky_rad_1420.pdf


Comentários


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page